ACS355 Drive

ACS355 Drive یک کنترلر سرعت سنج موتور تجاری (MSC) است که به طور خاص برنامه ریزی شده است تا سرعت موتورهای inductiuon را که با ولتاژ سه فاز ارتباط برقرار می کنند، تنظیم کنند.

ACS355 Drive می تواند با تمام محصولات ENERVEX با القایی سه فاز یا موتور EC استفاده شود.

ACS355 Drive